Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi / sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră.

Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților şi care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 Prezentul contract este supus legii române, eventualele litigii apărute între S.C. “BICONI” S.R.L. şi clienți / cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătoresti române competente.